.
.

Animasjon Forteller Strategi 3 - Synekdoke

Fortsetter med å hente gamle skriverier om animasjon.
Her noen ord om Synekdoke
Synekdoke et er viktig verktøy i fortettningsprosessen. Synekdoke er f. eks det å vise en del av noe som står for helheten .f eks en ?hånd for et menneske?.
Det er også i sammenheng med begreper f.eks ?hvite seil? for den norske handelsflåten eller til objekter som ?stål for sverd.?
(I visse tilfelle er det også meget likt ?Metonymi? som er erstatning av en handling med et bilde eller ting, f.eks en flaske for det å drikke, eller, ?han kan sin Ibsen? og mener egentlig Ibsens verker.)

Vi kan bruke dette i hovedsak på to måter:
1; ved å peke på det spesifikke i en handling eller fortelling, f.eks et nærbilde av en hånd som åpner en safe, eller
2; operere som en metafor i fortellingen. f.eks hånden blir en slags kode som representerer ?ideen karakter? eller en spesiell assosiativ mening.
Dette vil komprimere logikken i fortellingens fremdrift og mening, inn i ett enkelt bilde.

Den andre metodikken i en synekdoke er spesielt godt egnet for animasjon da den ?delen? som opererer som en representant for ?helheten? ofte kan bli brukt som en egen ?helhet?, samtidig som den avspeiler den assosierbare delen av helheten. F. eks. hånden blir en ?karakter? uten at den fraskriver seg sitt forhold til ?kroppen?.
De funksjonelle aspektene ved ?hånden? som det å kunne gripe, gestikulere, antyde osv. blir de dominerende sidene ved den ?når den blir definert som en karakter?.
?Hånden? vil vil allikevel ha sin samhørighet med kroppen intakt og kunne korrespondere meningsfult med denne og formidle dennes underliggende historie.
Synekdoken er speiselt anvendelig når du skal legge oppmerksomheten mot spesielle kvaliteter, kapasitet og assosiasjoner til en ?del? og dens fundamentale rolle innen det ?hele?.

I sin masteroppgave om - Den nye gamle komedien - Aristofanes og South Park: En komparativ analyse av det obskøne, det satiriske og det fantastiske, sier Thoralf Fagertun bl. a. om filmen "South Park - Bigger, Longer & Uncut" at "Obskønitetene fungerer til en viss grad som en synekdoke for et hvert verbalt uttrykk som er offer for sensur.""South Park - Bigger, Longer & Uncut"
tematiserer obskøniteter og gir uttrykkfor en norm som sier at obskøniteter er akseptable. Men kan man fra denne normen dedusere at et obskønitetsdrevet språk er å foretrekke i alle situasjoner? Det er neppe filmens intensjon. Obskønitetene fungerer til en viss grad som en synekdoke for et hvert verbalt uttrykk som er offer for sensur. Gjennom å tematisere obskøniteter, tematiserer filmen også konseptet ytringsfrihet, retten til selv å velge hvilke ord man ønsker å uttrykke seg med og hvilken mening man ønsker å ytre. Den kanadiske 10 En V-chip er en form for sensureringsteknologi utviklet i USA. Selv om den neppe finnes som hjerneimplantat, finnes den og Wikipedia forklarer fenomenet slik: ?V-chip is a generic term used for television receivers allowing the blocking of programs based on their ratings category. It is intended for use by parents to manage their children's television viewing. Most 13-inch and larger televisions manufactured for the United States market since 1999 and all units as of January 2000 are required to have the V-chip technology? (http://en.wikipedia.org/wiki/V-chip).
Ministeren setter fingeren på denne tematikken når han utbryter: ?[The fuss is] about not censoring our art? (op.cit.:21).
Gjennom et hyperbolisert portrett av det paradoksale forholdet mellom obskøniteter og vold som kjennetegner den
amerikanske sensurpraksisen, problematiserer filmen sensurpraksisen. Sangen ?Uncle Fucka? er derfor noe mer enn en opphopning av primære obskøniteter uten tematisk betydning, den problematiserer den rådende sensurkonsensus. Er man kjent med amerikansk actionfilm (noe som er vanskelig å unngå hvis man er oppvokst i Norge), kjenner man også actionfilmens karakteristiske fremvisning av lange voldsscener.
Voldsscenene viser gjerne helten i kamp med skurken, på bare nevene; slag og spark hagler mot alle kroppsdeler. Scenene er ofte urealistiske, fordi et normalt menneske ikke ville ha overlevd særlig lenge hvis det ble utsatt for den volden som fremvises.
På generelt grunnlag kan man si at disse scenene viser vold for voldens skyld. Kanskje er deres funksjon å understreke heltemodige eller ondskapsfulle trekk hos de involverte, men det er volden som primært er i fokus. ?Uncle Fucka? fungerer etter de samme prinsippene, med den forskjell at sangen fremviser obskøniteter i stedet for vold."
Fra masteroppgaven tilThoralf Fagertun.

Og her er teksten til "Uncle Fucka"

Synekdoke - Lingvistisk (språkvitenskap) begrep, hvor en helhet uttrykkes ved en del (eller omvendt), og hvor del og helhet har en nødvendig sammenhæng. Eksempelvis: Humle for øl. Å skille fra: Metonomy, metafor, allegori, symbol, analogi

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:


Husk meg?

Wictor Leonard Faanes

Wictor Leonard Faanes

Fra: Horten

Født: 1949

Lærer på Idefagskolen siden første dag i august 1990. Utdanna dekoratør og Grafisk designer.

Mer...

.


hits